สอบถามผ่าน SNS
คุณสามารถรับคำปรึกษาที่รวดเร็วและสะดวกสบายได้ที่ไอริน
การยอมรับการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
หัวข้อที่จำเป็น
ชื่อ, จุดที่สนใจ, เบอร์ติดต่อ, ไอดี SNS, อายุ, เพศ
วัตถุประสงค์ที่เรียกเก็บข้อมูล
ติดต่อส่งข้อมูลบริการผ่าน SNS
ระยะเวลาการเก็บรักษา
1ปี(เมื่อเข้ารับคำปรึกษาเรียบร้อย)
ชื่อ
จุดที่สนใจ
เบอร์ติดต่อ
SNS
ไอดี
อายุ
เพศ